นี่เปนเอนทรี่ส่งงานของ ด.ญ.ณัฐ ภูเก้าล้วน ม.2/7 เลขที่ 21
เนื่องจากอ.ดำรัส อ่อนเฉวียงสั่งงานนร.ม.2  >O< !! ~
_____________________________________________________________________________
 
ฮาร์ดแวร์
หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น สามารถแบ่งออกตามลักษณะการทำงาน ได้ 5 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) และ หน่วยความจำ (Memory Unit)โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน ดังนี้
     
1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำ หน้าที่ในการรับโปรแกรม และข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้า ได้แก่ แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) เครื่องสแกนต่างๆ เช่น เครื่องรูดบัตร สแกนเนอร์ ฯลฯ

2. หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำ หน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เพื่อเตรียมส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไป

3. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
 ทำ หน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม หน่วยนี้จะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ อีก 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยคำนวณเลขคณิตและตรรกวิทยา (ALU หรือArithmetic and Logical Unit) และ หน่วยควบคุม (CU หรือ Control Unit)
 
4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storge) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภาย ในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดย ซีพียู รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บผลลัพท์จากการประมวลผลด้วย เพื่อการใช้งานในภายหลัง

5. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพท์จากการประมวลผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
 
ซอฟต์แวร์
หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยชนิดของซอฟต์แวร์แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

1. ซอฟต์แวร์ระบบ
ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จัดการทางด้านอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การรับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การแสดงผลบนจอภาพ การนำข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ การดูแล การจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้ม การเรียกค้นข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบจึงหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดี คือ ระบบปฏิบัติการ (operating system) เช่น เอ็มเอสดอส ยูนิกซ์ โอเอสทู วินโดวส์ เป็นต้น

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น
การ ทำงานใด ๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์จำเป็นต้องทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบ ด้วย ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำต้องทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสหรือ วินโดวส์ เป็นต้น
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังแบ่งแยกออกเป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นใช้งานเฉพาะและซอฟต์แวร์สำเร็จ
1) ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นใช้งานเฉพาะ คือ ซอฟต์แวร์ที่เขียนตามความต้องการของผู้ใช้หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง ผู้เขียนต้องเข้าใจงานและรายละเอียดของการประยุกต์นั้นเป็นอย่างดี เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับงานจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ซอฟต์แวร์งานธนาคาร
2) ซอฟต์แวร์สำเร็จ เป็น ซอฟต์แวร์ที่มีบริษัทผู้ผลิตได้สร้างขึ้น และวางขายทั่วไปผู้ใช้สามารถหาซื้อมาประยุกต์ใช้งานทั่วไปได้ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

บุคลากรคอมพิวเตอร์  
 บุคลากรคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีดังนี้
1. นักวิเคราะห์ระบบงาน 
ทำการศึกษาระบบงานเดิม ออกแบบระบบงานใหม่
2. โปรแกรมเมอร์ 
นำระบบงานใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบไว้มาสร้างเป็นโปรแกรม
3. วิศวกรระบบ 
ทำหน้าที่ออกแบบ สร้าง ซ่อมบำรุง และดูแลรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามต้องการ
4. พนักงานปฏิบัติการ 
ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 
 
 
หวังว่าคงได้อะไรๆกันบ้างนะคะ เพราะเจ้าของบล็อกไม่ได้เล้ย ก็อบมาวาง ~ โฮกกกกก ~ > < ❤❤❤

 

edit @ 26 Feb 2011 16:26:12 by หมาน้อย ' เมย์โม่ '

edit @ 26 Feb 2011 16:26:41 by หมาน้อย ' เมย์โม่ '

edit @ 26 Feb 2011 16:27:07 by หมาน้อย ' เมย์โม่ '

เป็นไข้ ๆๆ ง้องแง้ง - -

posted on 10 Aug 2010 19:51 by maymo-thedog

โอ๊ยยยย ๆๆๆ ปวดหัวไม่ไหวจะเคลียร์ เปนไข้ด้วย อดไปทัศนะศึกษาเล้ย !

เซงมากกกกกกกคะ

จะทำ CG ต่อก็ไม่มีแรง เดียวหยุดวันแม่ป่วย อดเที่ยวอิก โฮกกกกกกก --

V

V

V

V

V

V

V

 

มาบ่นพอเปนพิธีไปเเล้ว orz ปวดหัว !!!

เปิดบล็อกกับภาพๆแรก ^O^

posted on 02 Aug 2010 18:53 by maymo-thedog

สวัสดีคะทุกคน วันนี้เปิดบล็อกอันแรกเลยจ้า ~

ขอให้ทุก ๆ ๆ คนช่วยวิจารณ์ผลงานเม ด้วยเน้อออ

แล้วถ้าผิดพลาดก็บอกนะคะ เพราะเพิ่งเคยเขียน+เล่นบล็อกครั้งแรก

เนื่องจาก น้องมิน นู๋น้อยหมวกเขียว (http://greenhat.exteen.com ไปเม้นกันเยอะ ๆ น้า) เขาแนะนำมาคะ

...

...

...

 

หลังจากเกริ่นมานาน วันนี้เม ก็มีภาพมาให้ดูด้วย มันเป็นวิชาศิลปะของที่รร.คะ

อยากให้ทุกคนช่วยกันวิจารณ์ และให้คำแนะด้วย ^O^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ชัดเพราะถ่ายเอาคะ(เงาตรงกลางก็มือเค้าเอง > <) เป็นรูปหอไอเฟล ประตูชัย แล้วก็บอลลูน ที่ฝรั่งเศษคะ

 

ยังไงช่วยดู แล้ววิพากษ์ วิจารณ์ หมาน้อยตัวนี้ด้วยน้าคะ ^O^